Provozní podmínky

Právní podmínky provozu serveru www.seniorcentrum.cz

  1. Veškeré informace poskytované na této webové stránce (nebo na těchto webových stránkách) slouží pouze pro všeobecné informační a vzdělávací účely. Rady publikované na těchto stránkách nepředstavují instrukce na samoléčení, nenahrazují lékařské vyšetření a výkony a nejsou ani míněny jako návod pro alternativní léčbu.
  2. Přístupem na webové stránky www.seniorcentrum.cz („webové stránky“) a používáním této webové stránky potvrzujete, že jste si tyto právní podmínky provozu serveru www.seniorcentrum.cz („právní podmínky“) přečetli, porozuměli jim a souhlasili s nimi.
  3. Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy nebo reference na jiné webové stránky provozované třetími stranami, nad nimiž nemá provozovatel těchto webových stránek kontrolu. Provozovatel těchto webových stránek („provozovatel“) neposkytuje žádné záruky nebo ujištění jakéhokoliv druhu vztahující se na správnost, platnost nebo úplnost jakékoliv informace obsažené na takových webových stránkách a neponese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody nebo újmy jakéhokoliv druhu vyplývající z takového obsahu nebo takové informace.
  4. Provozovatel vynakládá maximální úsilí, aby zajistil spolehlivost a přesnost informací na těchto webových stránkách (serveru) publikovaných, může však dojít k technickým nepřesnostem či typografickým chybám. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení provozovatelem kdykoliv opraveny. Provozovatel může kdykoliv upravit jakékoliv materiál na tomto serveru, a to i bez předchozího nebo následného upozornění.
  5. Provozovatel respektuje soukromí osob, které navštěvují tyto webové stránky. Provozovatel shromažďuje pouze ty osobní údaje, které třetí osoba provozovateli dobrovolně poskytne. Provozovatel tyto předané údaje využije pouze k účelům, ke kterým dala třetí strana souhlas. Ve výjimečných případech může provozovatel předané informace a osobní údaje použít také k tomu, aby se s třetí stranou spojil a nebo k lepšímu zajištění potřeb třetí strany.
  6. Provozovatel vyvíjí velkou snahu o poskytování přesných a aktuálních informací. Avšak informace na těchto internetových stránkách jsou poskytovány bez jakýkoliv záruk, ač již výslovně nebo mlčky předpokládané, zejména záruk vhodnosti pro určité účely nebo neporučení jakýchkoliv předpisů.
  7. Pokud jakýkoliv návštěvník těchto webových stránek poskytne informace ve formě otázek, komentářů, návrhů, nápadů nebo jinou informaci za využití mechanismů na stránkách uvedených (např. zasláním emailu), nemá provozovatel žádnou povinnost ve vztahu k takovým informacím a může tyto informace volně reprodukovat, využívat, zveřejňovat a distribuovat dalším osobám bez jakéhokoliv omezení.