Společnost přátelská všem generacím

Tento web z důvodu nedostatku finančních prostředků měl zaniknout, ale bylo nám líto cenných informací a proto jsme se rozhodli ušetřit pouze na jeho aktualizacích, nicméně obsah zde zůstane zachován.

Na stránkách se momentálně pracuje.

Společný projekt Diakonie ČCE a Walmark, a.s., který napomáhá dialogu napříč generacemi.

Tradičně složitý mezigenerační dialog, překotná doba a možná i pohodlnost některých z nás daly vzniknout mnoha předsudkům a falešným představám o stáří a seniorech. Někdy jde o maličkost, jindy je to vážné. Není ale pochyb o tom, že v české společnosti žije mnoho lidí vyššího věku, kteří na vlastní kůži pocítili ústrk ze strany těch mladších a silnějších. Někdy je to obyčejná lidská hloupost, někdy ale chyba celého systému.

Společný proseniorský projekt Diakonie ČCE a Walmark, a.s.

Rozhodli jsme se bojovat se stereotypním přijímáním seniorů jakožto skupiny bez vlastních zájmů, potřeb a ostatních atributů aktivního života.

Obraz seniorů a jejich přijímání společností je zejména odrazem, jakým je tato sociální skupina pojímána a prezentována médii. Proto se tvůrci projektu rozhodli v jeho první fázi zveřejnit mediální analýzu, která tezi negativního zobrazování seniorů dosvědčuje. Výsledky analýzy, která vycházela z kvantifikace obsahového sdělení zpravodajských relací tří českých televizních stanic a sedmi deníků, prezentovaly její tvůrkyně Mgr. Renáta Sedláková ze Západočeské univerzity a Mgr. Lucie Vidovićová z Masarykovy univerzity na úvodní tiskové konferenci, která se konala 22. září 2005. K uvedenému datu se také vztahuje oficiální zahájení projektu.

Závěry studie Obraz seniorů v médiích:

Kriminalita a politicko-ekonomická témata jasně dominují
S ohledem na podíl v populaci jsou senioři značně podreprezentováni
Média propagují seniory jako naivní, snadné oběti
Aktivní senior je prezentován jako něco mimořádného
Senioři jsou médii prezentováni jako chudí, a také jako ekonomická přítěž
Při informování o seniorech užívají média bulvarizační jazyk
Informace o věku jsou užívány, aniž by zvyšovaly informační hodnotu zprávy
V rámci projektu bychom rádi dosáhli naplnění následujících bodů:
Projekt je rozdělen do tří etap podle jednotlivých generačních skupin:

1. etapa: 2005 – 2006, kampaň zaměřená na téma stáří
Navazuje na projekt Diakonie ČCE „Senior a já“. Cílem této etapy je podporovat realistický pohled na stáří; prezentovat potřeby a možnosti stárnoucího člověka. V rámci této etapy již byl proveden výzkum, jaký obraz seniora je podáván v českých médiích. Chceme propagovat nový pohled na vnímání lidského života – v každém věku by měl člověk mít příležitost se vzdělávat, pracovat a odpočívat (narušovat zažité dělení života do 3 fází: mládí=vzdělávání, dospělost=práce, stáří=odpočinek). Budeme hovořit o možnostech aktivního zapojení seniorů do společenských struktur, posilovat vědomí individuální odpovědnosti za přípravu na stáří; rozšiřovat do povědomí pojem „aktivního stárnutí“ a jeho význam pro kvalitu života.

2. etapa: 2007 – 2008, kampaň zaměřená na téma starších dětí a mládeže
V rámci této etapy bude proveden výzkum, stanovení témat, která je třeba medializovat a cílená propagační kampaň, která bude použita i pro další kampaně zaměřené na problematiku starších dětí a dospívajících. Odvěký mezigenerační dialog může být zatížen novými nepopsanými vlivy, které starší generace nezná. Nové informační technologie zásadně mění způsob komunikace. Proměnil se způsob denního rytmu dětí a mládeže. Jejich životní styl je ovlivňován jinými faktory, než jaké působily na generaci jejich rodičů. Apel na péči o zdraví a aktivní přístup k životu je stejně naléhavý jako u generace seniorů.

3. etapa: 2009 – 2010, kampaň zaměřená na téma dospělí, resp. rodina
Problematice dospělých se částečně věnuje již projekt Senior a já. V současné době je zvažováno, zda 3. etapu kampaně zaměřit specificky na problematiku týkající se dospělých nebo obecně na rodinu. Stejně jako u předchozí etapy stanovení cílové skupiny a cílů kampaně bude určeno po konzultacích se sociology a po provedení aktuální situační analýzy z hlediska mediálního uplatnění tématu.

Střednědobá očekávání

Téma věkové diskriminace bude reflektováno médii
Bude patrná změna v přístupu médií k informování o stáří
Zvýší se informovanost veřejnosti o službách seniorům a proseniorských aktivitách
Dlouhodobá očekávání

Emancipace stáří
Příprava na stáří od středního věku
Proseniorské služby orientované na potřeby seniorů
Překonání pasivního přístupu ke stáří
Profesionální seniorské organizace
Média, jako rozhodující prvek informování veřejnosti, se zásadním způsobem podílejí na formování veřejného mínění, utvářejí mediální obraz seniora a stáří.

Aktivity projektu:

Distribuce materiálu: „Senior a já. Já a senior?“

Forma brožura/časopis, speciální přílohy – karty
Distribuce databáze Klub zdraví Walmark
Informace o problematice stáří zpracované populární formou, rady a informace pro seniory a jejich blízké
Výsledky průzkumu – mýty a komentáře
Příloha – karty v odolnější formě, důležité kontakty, poradenské a tísňové linky
Uspořádání odborné konference: „Mýty o stáří“

Mediální obraz stáří a zpětná reflexe společnosti
Setkání představitelů hlavních zpravodajských medií, zástupců mediální rady PSP ČR a Senátu, RRTVV, MPSV, publicistů atp.
Uspořádáno v PSP ČR anebo Senátu
Diskuse nad prezentovanými výsledky
Možnosti korekce mediálního obrazu seniorů