Vdovský a vdovecký důchod

Právní úprava
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

Při úmrtí manžela ( manželky ) můžete požádat o vdovský nebo vdovecký důchod. Vdovský nebo vdovecký důchod se skládá ze základní a procentní výměry. Výše základní výměry je stanovena částkou 1570,- Kč. Procentní výměra činí 50% procentní výměry důchodu, na který měl nebo by měl nárok manžel ( manželka ) v době smrti.

Vdova ( vdovec ) má nárok na vdovský důchod po manželovi, který :

 •  byl poživatelem starobního, plného invalidního nebo částečného invalidního důchodu
 •  ke dni smrti splnil podmínku potřebné doby pojištění pro vznik nároku na plný invalidní nebo podmínky nároku na starobní důchod
 • zemřel následkem pracovního úrazu.(nemoci z povolání)

Vdovský důchod náleží 1 rok po úmrtí manžela.  Poté Vám nárok na vdovský důchod zůstává zachován, jestliže

 • pečujete o nezaopatřené dítě ( dítětem se rozumí dítě, které má po zemřelém nárok na sirotčí důchod, a dítě, které bylo v rodině zemřelého vychováváno, jde-li o vlastní (osvojené) dítě vdovy nebo dítě, které bylo alespoò jedním z nich převzato do dne smrti manžela do trvalé péče nahrazující péči rodičů ).
 • pečujete o nezletilé, dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě, vyžadující mimořádnou péči, nebo o zletilé dítě, které je převážně nebo úplně bezmocné
 • pečujete o převážně nebo úplně bezmocného svého rodiče nebo rodiče manžela, který s ní žije v domácnosti, nebo o takového rodiče, který je částečně bezmocný a starší 80 let,
 • jste plně invalidní
 • dosáhla jste věku 55 let nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Nárok na vdovský důchod vznikne znovu, splní-li se některá z těchto podmínek do pěti roků od zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod.
Nárok na vdovský důchod zaniká :

 •  uzavřením nového manželství, takovém případě náleží vdově jednorázově částka ve výši 12 měsíčních splátek vdovského důchodu, na který měla nárok ke dni zániku nároku
 • dnem pravomocného rozsudku soudu, že vdova ( vdovec )  úmyslně způsobila smrt manžela ( manželky )

Pokud je vdova ke dni vzniku nároku na vdovský důchod poživatelkou vlastního důchodu ( např. starobního nebo plného invalidního ), postupuje se podle ustanovení zákona o souběhu důchodů.

Minimální výše důchodu není stanovena. Není však stanovena ani maximální výměra vdovského důchodu nebo souběhu důchodů.

Jak a kde žádat o vdovský důchod ?

Žádá se sepsáním žádosti o vdovský důchod.

Žádost s Vámi sepíše :

 •  Organizace, kde byl zemřelý zaměstnán  – pokud nebyl Váš zemřelý manžel ( manželka ) dosud uživatelem důchodu a byl  výdělečně činný v pracovním poměru u organizace, která zaměstnává více jak 25 zaměstnanců
 • Okresní správa sociálního zabezpečení ( dle místa trvalého bydliště ) – jestliže Váš zemřelý  manžel ( manželka ) byl poživatelem důchodu, byl samostatně výdělečně činný nebo byl výdělečně činný u organizace, která zaměstnává méně než 25 zaměstnanců .

Máte-li po zemřelém trvalý pobyt v jiném okrese, než ve kterém je sídlo organizace, u níž byl zemřelý zaměstnán, můžete žádost podat u okresní správy sociálního zabezpečení příslušné podle místa trvalého pobytu.

Jaké doklady je třeba mít sebou při žádosti o vdovský důchod?

 • občanský průkaz
 • oddací list
 • úmrtní list manžela ( manželky )
 • rozhodnutí o přiznání důchodu ( pokud byl přiznán )
 • pokud důchod nebyl přiznán – mít sebou doklady prokazující dobu pojištění manžela ( manželky )
 • pokud pobíráte důchod – rozhodnutí o přiznání tohoto důchodu
Příspěvek byl publikován v rubrice Otázky a odpovědi a jeho autorem je admin. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.