Poskytování dávek a služeb sociální péče

Právní úprava

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
Tímto zákonem byla dokončena přeměna z jednotného systému sociálního zabezpečení na nový sociální systém, který je tvořen státní sociální podporou, upravenou zákonem č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
a  vyhláškou č. 207/1995 Sb. v platném znění, důchodovém pojištěním zakotveném v zákoně č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění a vyhláškou č. 284/1995 Sb., zákonem č. 110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu a zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci  v hmotné nouzi s prováděcím předpisem, jímž je vyhláška č. 504/2006 Sb.

Zákon č. 108/2006 upravuje podmínky poskytované pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na péči.

Příspěvek na péči
Zákon
 o sociálních službách obsahuje ustanovení, podle něhož se převádí dosavadní bezmocnosti na stupně závislosti.
Osoby, které byly uznány částečně bezmocnými, se zařazují do I. stupně  míry závislosti. Osoby, které byly uznány převážně bezmocnými, se zařazují do II.stupně míry závislosti a osoby, které byly uznaný úplně bezmocnými do III. stupně míry závislosti. Toto obecné schéma v zásadě platí i pro výši příspěvku, který se stanoví pro I. stupen závislosti částkou 2000,- Kč měsíčně, pro II. stupen závislosti částkou 4000,- Kč měsíčně a pro III. stupen závislosti částkou 8000,- Kč měsíčně. Tyto částky jsou však jiné v případě, že kromě bezmocnosti náležel pečující osobě příspěvek při péči o osobu blízkou. V tomto případě se nemění zařazení osoby do stupně závislosti, ale mění se výše příspěvku. Osobám částečně bezmocným náleží v tomto případě příspěvek ve výši 4000,- Kč měsíčně, tedy v částce odpovídající stupni II. Osobám, které byly uznány převážně bezmocnými pak příspěvek ve výši 8000,- Kč měsíčně, tedy odpovídající stupni III, a to po dobu 2 let.

Podmínky nároku na příspěvek na péči
Příspěvek na péči (dále jen příspěvek) se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. Náklady na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu.

Nárok na příspěvek má osoba uvedená v  4 odst. 1, který z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle č. 8.
Nárok na příspěvek nemá osoba mladší jednoho roku.

O příspěvku rozhoduje obecný úřad obce s rozšířenou působností.

Osoba se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve
a) stupni I (lehké závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 12 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při více než 5 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti,

b)stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 18 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při více než 10 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti,

c)stupni III(těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 24 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při více než 15 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti,

d)stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 30 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při více než 20 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti.

Nutno také počítat s tím, že na rozdíl od dosavadního stavu, kdy bezmocnost i mimořádná péče byla posuzována pouze posudkovými lékaři, v novém systému
platí dvojí posuzování míry závislosti, a to jednak sociálním pracovníkem a také posudkovým lékařem úřadu práce.

Příjemci příspěvku

Příspěvek na péči může náležet :
a) osobě, která je na území CR hlášena k trvalému pobytu
b)osobě, které byl udělen azyl
c)cizinci bez trvalého pobytu na území CR, kterému tato práva zaručuje mezinárodní smlouva
d)občanovi členského státu EU, pokud je hlášen na území CR k pobytu po dobu delší než měsíce, nevyplývá-li mu nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu Evropského společenství
e)rodinnému příslušníkovi občana členského státu Evropské unie k pobytu po dobu delší než 3 měsíce, nevyplývá-li mu nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu Evropských společenství
f)cizinci, který je držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaném právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území jiného členského státu EU, pokud je hlášen na území CR k dlouhodobému pobytu po dobu delší než 3 měsíce.

V každé z těchto skupin může být příjemcem příspěvku
-oprávněná osoba
-zákonný zástupce oprávněné osoby nebo jiná fyzická osoba, která byla nezletilá -oprávněná osoba svěřena do péče na základí rozhodnutí příslušného orgánu
-náhradní příjemce

Standardní postup při uplatnování nároku na příspěvek

V prví řadě musí být správně podána žádost  o příspěvek na péči a uvedeny všechny požadované povinné informace, tj. kromě osobních údajů také údaje o tom, jakým způsobem má být příspěvek vyplácen a údaje o tom, kdo bude potřebnou péči zajištovat (je-li to již známo).
Následuje proces posouzení stupně závislosti na pomoci jiné osoby, který zahajuje sociální pracovník místně příslušného obecního úřadu. Tento pracovník provede i sociální šetření v přirozeném sociálním prostředí žadatele. Žadatel je povinen podrobit se tomuto sociálnímu šetření. Účelem sociálního šetření je objektivně zjistit životní podmínky žadatele a jeho schopnost zvládat péči  o vlastní osobu a být soběstačným v přirozeném sociálním prostředí, tj, v místě, kde žije.
Po provedení sociálního šetření se žádostí zabývá posudkový lékař úřadu práce, který hodnotí funkční dopady zdravotního stavu na schopnost žadatele pečovat o sebe a být soběstačným.
O tom, zda bude příspěvek přiznán či nikoliv, rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností, která má tedy k objektivnímu rozhodnutí k dispozici subjektivní zhodnocení situace žadatelem, výsledek sociálního šetření a posudek lékaře úřadu práce. Obecní úřad rozhoduje ve správním řízení.
Posouzení má dvě složky – složku sociální a složku zdravotní. Stanovené míry závislosti je pak výsledkem zhodnocení obou složek.

Příspěvek byl publikován v rubrice Otázky a odpovědi a jeho autorem je admin. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.